Καλώς ήρθατε στην νέα  μας σελίδα.......Πατήστε για μεγένθυση
@ Copyright : Jeremy E. Simatos


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

Iδρυτική Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ


HELLENIC SPORTS NUTRITION RESEARCH INSTITUTE


                                                                                                   Νίκαια, 16 - 4 - 2003

Αγαπητοί μας,

  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την ίδρυση του Ελληνικού
Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιστημονικής Διατροφής Αθλητών  (
Ηellenic Sports
Nutrition Research Institute )
, μη -κερδοσκοπικός Επιστημονικός Οργανισμός-
ΝΠΙΔ, βάσει της υπ΄αριθ. μητρ. 58151 - 18/02/2003 Πρωτοδ. Πειραιώς και αριθ.

επικ. 266 - 19/03/2003 Δ.Ο.Υ. Νίκαιας.

Είναι το 1ο στην Ελλάδα και από τα πρώτα σε διεθνές επίπεδο που έχει αναγνω-
ριστεί και λειτουργεί νόμιμα.
Η πρωτοβουλία μας αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη ενός μεγάλου επιστημονικού
κενού  για  την χώρα μας  και  η οποία  επικεντρώνεται στην δυναμική παρουσία,
αναγνώριση κι ευρεία αποδοχή / εμπιστοσύνη της επιστημονικής κοινότητας και
των κρατικών φορέων μέσα στην σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Φιλοδοξία μας είναι το Ινστιτούτο αυτό να καθιερωθεί ως το επίσημο εξειδι
κευμένο Ερευνητικό Κέντρο αναφοράς για την επιστημονική διατροφή των
αθλητών στην Ελλάδα, με :


την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητος σε όλους τους

    τομείς των  δραστηριοτήτων  μας,  προς φυσικά και νομικά πρόσωπα
    και γενικότερα προς διάφορους κοινωνικούς φορείς.

την προώθηση και διεξαγωγή βασικής κι εφαρμοσμένης επιστημονικής
    έρευνας. (σε συνεργασία και με άλλους φορείς)

τις γνωμοδοτήσεις - Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) σε θέματα
    εξειδικευμένου  ενδιαφέροντος,  για την επαρκώς θρεπτική διατροφή
    των  αθλητών και για  την προώθηση εφαρμογής της  τεκμηριωμένης
    διεθνώς  επιστημονικής  γνώσης  στην  μεγιστοποίηση της αθλητικής
    απόδοσης.

την προώθηση νέων μορφών τεχνολογίας, Διαιτολογικής κι Εργομετρι-
    κής  Ανάλυσης / Αξιολόγησης σε  Αθλητικούς  Συλλόγους  και   Εθνικές
    Ομοσπονδίες Αθλημάτων. (σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αγωνιστικές
    προδιαγραφές των αθλητών)

την συμβολή στην αντιμετώπιση  της  ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαί-
    δευση και διαρκή επιμόρφωση των ειδικών επιστημόνων. (θεωρητική,
    ερευνητική, πρακτική)

την  συγκέντρωση και διοχέτευση  έγκυρων πληροφοριών στο  κοινό,
    σχετικά με την ποιότητα  και  ασφαλή  χρήση των ειδικών συμπληρω-
    μάτων διατροφής (σ΄ότι αφορά τα ιατρικά και νομοθετικά μέτρα που
    λαμβάνονται  σε  εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο), καθώς και την χρη-
    σιμότητα αυτών στην  περιφρούρηση / προαγωγή  της υγείας των αθ-
    λητών ενάντια στη σύγχρονη μάστιγα του DOPING.


 
την πιστοποίηση ειδικών προϊόντων-συμπληρωμάτων διατροφής,
     με αυστηρώς ανεξάρτητο εργαστηριακό ποιοτικό έλεγχο υψηλού
     επιπέδου, σε συνεργασία και με άλλους επίσημους φορείς (ΕΦΕΤ,
     ΕΟΦ, WADA κ.ά.) προκειμένου να προσδιοριστούν :

     (α) η χορήγηση ασφαλών, για την υγεία, δόσεων.
 
     (β) η εγκυρότητα και αξιοπιστία τους.

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(1) Εκπαίδευση

Διοργάνωση  Συνεδρίων  και  κύκλων  Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων  για  την
θεωρητική επιμόρφωση και συνεχιζόμενη πρακτική εκπαίδευση διαιτολό-
γων, διατροφολόγων,  καθηγητών  Φυσικής  Αγωγής,  προπονητών,  φοιτη-
τών  Χαροκοπείου  Πανεπιστημίου,  ΤΕΦΑΑ  και  ΤΕΙ  ( Τμήμα  Διατροφής-
Διαιτολογίας).

(2) Επιστημονική Έρευνα

Ανάπτυξη  μελετών  και  διεξαγωγή  ερευνητικών  προγραμμάτων στο  επισ-
στημονικό πεδίο της εφαρμοσμένης διατροφής αθλητών υψηλού αγωνιστι-

κού επιπέδου, με έμφαση στον προσδιορισμό του ρόλου και της δράσης


των θρεπτικών συστατικών της διατροφής.

της θεμελιώδους σύστασης του Αθλητικού Διαιτολογίου.

των ενεργειακών απαιτήσεων και του μεταβολισμού κατά
    την άσκηση / προπόνηση.

των προτεινόμενων διαιτητικών σκευασμάτων / συμπληρωμάτων τόσο
    για την  αύξηση  της  αθλητικής  απόδοσης,  όσο  και  την προαγωγή -
    προστασία της υγείας των αθλητών.

(3) Εφαρμογή - Πρακτική - Αξιολόγηση.

α. Ειδική έκδοση επιστημονικής ενημέρωσης υπό τον τίτλο
    Τopics on SPORTS NUTRITION SCIENCE - for Athletic Training,
      Muscle Performance & Exercise Metabolism


β. Καθοδήγηση, προετοιμασία και συμβουλευτική αθλητικών συλλόγων και
    αθλητών υψηλού επιπέδου, με  ολοκληρωμένα  προγράμματα διατροφής.
    (συνιστώμενες προσλήψεις)

γ. Θεραπευτικές προσεγγίσεις και διατροφική υποστήριξη ειδικών (ή και
    χρόνιων) παθολογικών διαταραχών της υγείας των αθλητών.
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

(α) Τομέας / Τμήμα Διαιτητικής Ανάλυσης & Διατρoφικής
      Συμπεριφοράς Αθλητών

(Ενεργειακές Απαιτήσεις Αθλητών και συνιστώμενες προσλήψεις σε απα
ραίτητα θρεπτικά
συστατικά)

(β) Τομέας / Τμήμα Εργομετρικής Αξιολόγησης &
     Προσδιορισμού Σύστασης Σώματος.

(Ανθρωπομετρία, Εργαστηριακή Διάγνωση, Ειδικοί Βιοχημικοί Δείκτες
Θρέψης,  Ανάπτυξη  προγραμμάτων  δύναμης & φυσικής κατάστασης)

(γ) Τομέας / Τμήμα Ερευνητικής Τεκμηρίωσης -
     Βάσεις Δεδομένων.

(Έντυπη & Ηλεκτρονική μορφή, Research Database, βιβλία, επιστημονικά
 περιοδικά, συνδρομές)

(δ) Τομέας / Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής & Ειδικής Εκπαίδευσης
     (
στην σωστή διαιτολογική αγωγή)

Για την προαγωγή και προστασία της υγείας των αθλητών

(ε) Τομέας / Τμήμα Εργαστηριακής-Ποιοτικής Ανάλυσης
     Τροφίμων και Συμπληρωμάτων Διατροφής.


   Θα  αποτελούσε  ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς η ενεργός συμμετοχή  και
συμβολή  σας  στην  ανάπτυξη,  προώθηση  και  υλοποίηση  των  ερευνητι-
κών σκοπών και δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου
 Επιστημονικής Διατροφής Αθλητών.

Προσδοκούμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία και  αποβλέπουμε ταυ-
τόχρονα στην μακροπρόθεσμη προοπτική της μονιμότερης προαγωγής
και περιφρούρησης του επιπέδου της υγείας των αθλητών μας.

Ελπίζουμε να  ανταποκριθείτε  θετικά  στο αίτημά  μας  και  επιθυμούμε την
έναρξη μιας αμφίδρομης συνεργασίας για την τελική εξύψωση του επιστημο-
νικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού κι επαγγελματικού επιπέδου της Επιστή-
μης της Αθλητικής Διατροφής.Μετά τιμής,

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Διοικούσας Επιτροπής

ΙΕΡΕΜΙΑΣ Ε. ΣΙΜΑΤΟΣ (RD,LN)