ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

   

 

1.    Πολύ  πρόσφατα (2002) η  Διεθνής  Ολυμπιακή  Επιτροπή
(ΔΟΕ), αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία, θεσμοθέτησε ειδική
4-μελή   επιστημονική   ομάδα  εργασίας  (
Working  Group)
Διατροφής στον Αγωνιστικό Αθλητισμό (
Nutrition in Sport),
η οποία συνήλθε για  πρώτη  φορά  στην  Λωζάνη-Ελβετίας
(Ιούνιος 2003).
Τα αποτελέσματα της 1ης αυτής συνόδου ανακοινώθηκαν σε
ειδικό  
Section, ως  Consensus  Statement, στο  VII th  IOC
World Congress on Sport Sciences
(Αθήνα, ημέρα Σάββατο
11 Οκτωβρίου 2003). 

2.   Η διεθνώς αυξανόμενη αναγνώριση ως  ξεχωριστού  επιστη-
μονικού κλάδου της Διατροφής στον Αγωνιστικό Αθλητισμό
(
Nutrition  in  Sport) αντανακλάται επίσης και σε διάφορες
χώρες, όπως στην Μ. Βρεταννία-
UK, όπου πολύ πρόσφατα
(2003) η 
Nutrition Society  αναγνώρισε την ανάγκη πιστο-
ποίησης της  εξειδικευμένης  κατάρτισης  ειδικών  επιστημό-
νων σ΄αυτό το γνωστικό αντικείμενο (
Sports Nutrition).
Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκεκριμένη διαδικασία, όπου
θα προβλέπει τις αρχές και τα κριτήρια επαγγελματικής πισ-
τοποίησης (
Sports Nutrition Professionals). 

3.    Μετά τις ταχύτατες εξελίξεις προώθησης της επιστημονικής
γνώσης στο ερευνητικό πεδίο της διατροφικής επιστήμης,
καθώς και τις διεθνώς ανεγνωρισμένες φυσιολογικές απαι-
τήσεις του αγωνιστικού αθλητισμού υψηλού επιπέδου, προ-
κύπτει ότι το ιδανικό πρότυπο της
ειδικής αθλητικής δίαιτας
αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την μεγιστοποίη-
ση της αθλητικής απόδοσης.
Είναι πλέον αναμφισβήτητο, ότι οι αθλητικές δραστηριότητες
έχουν εντατικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό και με τόσες πολλές
ιδιαιτερότητες, ώστε να απαιτούν την εξειδικευμένη επίβλεψη
της θρεπτικής υποστήριξης των αθλητών-ριών, καθώς  και
διαφοροποιημένα διαιτολογικά πρωτόκολλα αξιολόγησης.
Κατά την εκτίμησή μας, εντός των αμέσως προσεχών ετών,
αναμένεται  να παρουσιαστεί αυξημένη  επαγγελματική  ζή-
τηση  εξειδικευμένων  
αθλητικών διαιτολόγων. 

4.   Τα πρότυπα κριτήρια (standards) της σύγχρονης επαγγελ-
ματικής διαιτολογικής πράξης, σύμφωνα με την Αμερικανι-
κή Διαιτολογική Εταιρεία (Α
DA) αφορούν :

(1)   Ποιοτική παροχή υπηρεσιών και συνεχή αξιολόγηση
αυτών.

(2)   Εφαρμογή των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων
στην πράξη.

(3)   Αποτελεσματική επικοινωνία, καθοδήγηση, προώ-
θηση της επιστημονικής γνώσης.

(4)   Επαρκή χρήση και εποικοδομητική διαχείριση των
   βιβλιογραφικών πηγών.

(5)   Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη / κατάρτιση.